You can build with us!
You can build with us!

Lage-inkomensvoordeel

Loonaangifte, aanpassingen in bepalen en berekenen van het aantal verloonde uren
Het aantal verloonde uren speelt een rol in de berekening van de premiekortingbedragen in de loonaangifte. Het aantal verloonde uren wordt tevens gebruikt door het UWV om het bedrag voor lage-inkomensvoordeel (LIV) te berekenen (vanaf 2017) en zal door UWV worden gebruikt om de jeugd LIV en loonkostenvoordelen te berekenen (vanaf 2018). Om niet ten onrechte een bedrag te claimen of bedragen mis te lopen is het van belang dat het aantal verloonde uren juist wordt doorgegeven.

Met betrekking tot het aantal verloonde uren zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Voorheen werd op basis van een componentsoort en/of component in de loonaangifte bepaald of een uur wel of niet moest meetellen als een verloond uur. Het is gebleken dat deze standaard niet in iedere situatie toepasbaar is, waardoor uren ten onrechte wel of niet worden meegeteld. Om inzichtelijk te maken welke uren meetellen voor het aantal verloonde uren en het mogelijk maken om per database de inrichting hiervoor aan te passen indien nodig, is het mogelijk gemaakt om bij de componentaliassen vast te leggen of het een verloond uur betreft. Het veld loonaangifte is toegevoegd aan module Component, tabblad Stamgegeven.

In de migratie naar versie 5.0.1726.05 werd het veld Loonaangifte met een waarde gevuld. De vulling is gebaseerd op hoe in de loonaangifte voorheen het aantal verloonde uren werd bepaald.

Er zijn 4 mogelijkheden

1. Aantal uren verloond. Als dit op een urensoort is aangegeven, dan wordt het aantal verloonde uren vanuit de declaratie overgenomen. Aantal uren verloond kan ook zijn aangegeven op een uitbetaling van reserveringen in geld, zoals adv, vakantiedagen of feestdagen. In dit geval wordt het saldo omgezet naar uren op basis van het aantal uren dat in het loondetail is weggeschreven tijdens de verloning.
Op basis van de hoofdregel voor verloonde uren (elk uur dat tot loon leidt en betaald wordt is een verloond uur) worden uren niet meegeteld als er sprake is van een loonpercentage van 0%. Een overwerkuur tegen 0% wordt bijvoorbeeld niet meegenomen in de telling.
Gesplitste toeslaguren worden niet meegeteld als een verloond uur, er wordt hierbij vanuit gegaan dat er tevens een normaal uur wordt verloond. Ditzelfde geldt voor uurtoeslag componenten.
Bij Periodeverloning wordt uitgegaan van contracturen. De uren worden berekend door het salaris op een periodedeclaratie te delen door het virtuele uurloon.

2. Aantal uren ziek. Uren worden doorgegeven zoals verloond. Als sprake is van een uur onder 100% wordt de code incidentele inkomstenvermindering gevuld met een ‘Z’, maar leidt niet tot een vermindering van uren.

3. Aantal uren (onbetaald) verlof. Uren worden doorgegeven zoals verloond, waarbij rekening wordt gehouden met het percentage. Als bijvoorbeeld een percentage van 50% geldt, zal het aantal uren ook worden gehalveerd. Bij een percentage van 0, worden geen uren doorgegeven. Als het percentage lager is dan 100% wordt de code incidentele inkomstenvermindering gevuld met een ‘O’.

4. Aantal uren staking. Een code incidentele inkomstenvermindering wordt gevuld met een ‘S’ als het percentage lager is dan 100%. Uren worden doorgegeven als loonpercentage groter is dan 0%.

Tevens is medio 2017 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de telling van het aantal verloonde uren

1. Een aantal reserveringen die in geld worden uitbetaald werden nog niet meegenomen in de telling van het aantal uren, dit betreft bijvoorbeeld opname feestdaguren in geld, kort verzuim in geld en opname tijd voor tijd in geld. Opname vakantiedagen in geld uurverloning en opname adv in geld uurverloning zaten al wel in de berekening voor het aantal verloonde uren, net zoals de diverse opname reserveringen in uren.

2. Gevulde uren met een 0% loonpercentage werden meegeteld; bijvoorbeeld bij overwerkuren of toeslaguren met een loonpercentage van 0%, die alleen worden gefactureerd. Bijvoorbeeld in de situatie dat de overwerk uren niet worden uitbetaald of omdat facturatie en verloning niet via dezelfde declaraties plaatsvinden. Mogelijk zijn in dit geval te veel uren geteld. De gevulde uren met een loonpercentage van 0% worden er nu uitgefilterd.

Rapport 0270 Component loonaangifte verloonde uren (export) is toegevoegd. Na migratie is daarop de instelling voor het veld Loonaangifte te zien. Rapport is op de gebruikelijke wijze in gebruik te zetten en te autoriseren. Rapport is beschikbaar in module Component.

Aandachtspunten

1. Controleer met behulp van rapport 0270 de vulling van het veld Loonaangifte. Dit is met name van belang als er veel eigen (afwijkende) componenten zijn toegevoegd.

2. Wachtdaguren is geen standaard component in FlexService. In een aantal databases is wel een wachtdagcomponent ingericht. Controleer dat de wachtdagalias in het veld Loonaangifte de waarde ‘Aantal uren ziek’ heeft staan. Wijzig de waarde indien nodig.

3. Bij periodeverloning vallen veel uren binnen het salaris en zijn daarom niet als een verloond uur opgenomen. Dit betreft componenten onder de componentsoort Loon andere uren (periodeverloning). Zet hier de uren niet als een verloond uur om een dubbeltelling van de uren te voorkomen. Bij deze uren moet wel worden aangegeven of het een aantal uren ziekte of onbetaald verlof is. Dit om de juiste code voor incidentele inkomstenvermindering door te geven en eventueel uren te verminderen in het geval van onbetaald verlof.

4. Bij periodeverloning worden de componenten onder componentsoort Opname Tijd Uren ook beschouwd als uren die binnen het salaris worden opgenomen. Componenten leiden niet tot een extra bedrag in verloning of een aanpassing in uren. Voor deze uren is veld Loonaangifte dan ook leeg. Mocht hier wel iets worden gevuld, dan zal dit niet leiden tot een aanpassing in uren of doorgifte van een code incidentele inkomstenvermindering.

5. Wijzigingen die worden aangebracht in het veld Loonaangifte hebben gevolgen voor de (correctie)loonaangiftes die worden gemaakt na het moment van wijzigen. Vraag bij twijfel advies over de wijziging, voordat de wijziging wordt doorgevoerd.

6. Als u inschat dat de wijzigingen die zijn aangebracht in migratie (geen 0% uur meer meenemen en enkele opname reserveringen in GELD toegevoegd) bij u een grote rol spelen of u heeft na controle via rapport 0270 een aantal wijzigingen in de componenten aangebracht dan is het aan te raden om in ieder geval voor 2017 een correctieaangifte te doen om te voorkomen dat u teveel of te weinig aan premiekorting, LIV of loonkostenvoordelen claimt.

7. Changelog 88635. Om meer inzicht te krijgen in een mogelijke toepassing van LIV over 2017 zijn de rapporten ‘3882 Lage-inkomensvoordeel indicatielijst (export)’ en ‘3882 Lage-inkomensvoordeel indicatielijst detail (export) toegevoegd’. Deze rapporten kunnen tevens worden gebruikt om een inzicht te krijgen in het aantal verloonde uren voor een kandidaat per periode vanaf 2017.

Was dit het antwoord op je vraag?