You can build with us!

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU | WagwEU

Leer meer over belangrijke wet- en regelgeving met HelloFlex Learnings

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU | WagwEU

de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) regelt de arbeidsvoorwaarden waarop werknemers van Europese bedrijven recht hebben wanneer zij tijdelijk in Nederland werken. Daarnaast maakt de wet het mogelijk beter te controle op de naleving van het hanteren van de arbeidsvoorwaarden door Europese bedrijven.

Inwerkingtreding

De WagwEU is op 18 juni 2016 in werking getreden en de Nederlandse uitwerking van de richtlijnen 96/71/EG (Detacheringrichtlijn) en 2014/67/EU (Handhavingsrichtlijn).  Voor de inwerkingtreding van de WagwEU was de Detacheringsrichtlijn reeds uitgewerkt in de Nederlandse Wet Arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende Arbeid (WAGA). Met de inwerkingtreding van handhavingsrichtlijn is deze wet echter komen te vervallen en zijn beide richtlijnen samengekomen in de WagwEU.

Toepassen arbeidsvoorwaarden

De wet regelt voor bedrijven uit andere EU-landen die tijdelijk personeel in Nederland laten werken dat dit personeel recht heeft op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden zoals die in Nederland gelden zoals bijvoorbeeld:

  • het minimumloon;
  • voldoende rusttijden;
  • veilige arbeidsomstandigheden;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
  • een minimum aantal vakantiedagen.

Als er een cao van toepassing is die algemeen verbindend is verklaard zijn ook een groot aantal van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao van toepassing.

Controle naleving

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)  is belast met de controle van naleving van de WagwEU.  Als er door een bedrijf uit een ander EU-land niet wordt voldaan aan de gestelde arbeidsvoorwaarden in Nederland kan het inspectie een boete opleggen.

Om controle op de naleving mogelijk te maken, dienen:

  • op verzoek van de inspectie alle opgevraagde gegevens en inlichtingen te worden verstrekt;
  • Documenten als arbeidsovereenkomst, ID-bewijzen, loonstroken en arbeidstijdenoverzichten op de werkplek in Nederland te worden bewaard;
  • Bedrijven een contactpersoon in Nederland aan te wijzen welke als aanspreekpunt voor de inspectie zal fungeren.

Was dit het antwoord op je vraag?

Uitgelichte artikelen